Obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego

Obowiązek zawarcia ubezpieczenia powstaje w dniu objęcia gospodarstwa rolnego, a w przypadku nowych budynków w momencie pokrycia ich dachem. Obowiązkowi ubezpieczenia podlegają zarówno budynki mieszkalne gospodarstwa jak i budynki gospodarcze, np. obory czy stodoły.

Ubezpieczeniem obowiązkowym nie będą natomiast objęte:

 • budynki, których stan techniczny osiągnął 100% normy zużycia 
 • budynki przeznaczone do rozbiórki na podstawie ostatecznych decyzji właściwych organów 
 • namioty i tunele foliowe

 

Jak ustala się sumę ubezpieczenia?

Sumę ubezpieczenia ustala się dla każdego budynku odrębnie, w wysokości odpowiadającej:

 • wartości rzeczywistej tego budynku (wartości nowej pomniejszonej o stopień zużycia) 
 • wartości nowej – w odniesieniu do budynków nowych oraz takich, których stopień zużycia w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia nie przekracza 10%.

Sumę ubezpieczenia ustala się na podstawie:

 • cenników stosowanych przez TU do szacowania wartości budynków lub 
 • kosztorysu budowlanego wykonanego przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia

 

Zakres ubezpieczenia budynków rolnych

Z tytułu ubezpieczenia budynków rolniczych przysługuje odszkodowanie za szkody powstałe w budynkach na skutek zdarzeń losowych w postaci: ognia, huraganu, powodzi, podtopienia, deszczu nawalnego, gradu, opadów śniegu, uderzenia pioruna, eksplozji, obsunięcia się ziemi, tąpnięcia, lawiny lub upadku statku powietrznego.

 

Szkody, za które TU nie odpowiada

Szkody powstałe w budynkach rolnych, które nie zostaną pokryte z ubezpieczenia to:

 • wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez ubezpieczającego lub przez osobę, za którą ubezpieczający ponosi odpowiedzialność lub która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym 
 • górnicze w rozumieniu przepisów prawa geologicznego i górniczego 
 • powstałe wskutek trzęsienia ziemi
 • Jesteśmy do twojej dyspozycji

  Jesteśmy

  do twojej dyspozycji

  Biuro Mińsk Mazowiecki

  05-300 Mińsk Mazowiecki

  Pl. Kilińskiego 7

  I piętro nad Pizzerią Biesiadowo

  tel. 25 758 28 32

  Godziny otwarcia:

  pon.- p.t: 9.00 - 18.00 sob.: 9.00 - 12.00

  Zapraszamy na wirtualny spacer po biurze

   

  Biuro Siennica

  05-332 Siennica

  ul. Mińska 17

  vis a vis Delikatesów Kulfon

  tel. 25 756 35 38

  Godziny otwarcia:

  pon.- pt.: 8.00 -16.00

   

  OC Zawodowa Przewoźnika Drogowego
  (do licencji)

  tel. 518 260 847

  Ubezpieczenia Marcin Kołodziejczyk