Obowiązkowe ubezpieczenie OC rolnika z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego

Kto musi zawrzeć obowiązkowe ubezpieczenie rolne?

Obowiązkowe ubezpieczenie rolne muszą zawrzeć rolnicy (osoby fizyczne), posiadający:
gospodarstwo rolne, tj. obszar użytków rolnych, gruntów pod stawami oraz sklasyfikowanych jako użytki rolne gruntów pod zabudowaniami, przekraczający łącznie powierzchnię 1,0 ha, jeżeli podlega on w całości lub części opodatkowaniu podatkiem rolnym,
a także obszar takich użytków i gruntów, niezależnie od jego powierzchni, jeżeli jest prowadzona na nim produkcja rolna, stanowiąca dział specjalny w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Obowiązkowym ubezpieczeniem nie są objęte gospodarstwa, które prowadzone są w formie spółek z o.o., spółek akcyjnych, spółdzielni, kółek rolniczych lub innych tego typu form posiadających lub nieposiadających osobowości prawnej.

Takim podmiotom oferujemy ubezpieczenia dobrowolne.

 

Działy specjalne produkcji rolnej:

 • uprawy w szklarniach (powyżej 25 m2) i ogrzewanych tunelach foliowych (powyżej 50 m2), 
 • uprawy grzybów i ich grzybni (powyżej 25 m2), 
 • uprawy roślin in vitro, 
 • fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego (powyżej 100 sztuk) i nieśnego (powyżej 80 sztuk), 
 • wylęgarnie drobiu, 
 • hodowla i chów zwierzątek futerkowych i laboratoryjnych, 
 • hodowla dżdżownic, 
 • hodowla entomofagów, 
 • hodowla jedwabników, 
 • prowadzenie pasiek (powyżej 80 rodzin), 
 • hodowla innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym

 

Zakres ubezpieczenia OC Rolnika

Z ubezpieczenia OC rolników przysługuje odszkodowanie osobom poszkodowanym, jeżeli:
rolnik
osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym
osoba pracująca w jego gospodarstwie rolnym

są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z posiadaniem tego gospodarstwa rolnego szkodę, będącą następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia. Ochroną objęte są również szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów wolnobieżnych.

 

Suma gwarancyjna

W ubezpieczeniu OC rolnika górna granica odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń wynosi równowartość w złotych:
w przypadku szkód na osobie – 5.000.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych,
w przypadku szkód w mieniu – 1.000.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych

 

Szkody, za które TU nie odpowiada

Szkody, które nie zostaną pokryte z polisy OC Rolnika to:

 • w mieniu, wyrządzone Rolnikowi przez osoby pracujące w jego gospodarstwie rolnym lub pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym albo osobom pozostającym we wspólnym gospodarstwie domowym lub pracującym w jego gospodarstwie 
 • spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych niepochodzących od zwierząt 
 • w mieniu, spowodowane wadą towarów dostarczonych przez osobę objętą ubezpieczeniem albo wykonywaniem usług; jeżeli wskutek tych wad nastąpiła szkoda na osobie, zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności tylko wtedy, gdy osoba objęta ubezpieczeniem wiedziała o tych wadach 
 • powstałe wskutek uszkodzenia, zniszczenia, utraty lub zaginięcia rzeczy wypożyczonych lub przyjętych przez osobę objętą ubezpieczeniem OC rolników do użytkowania, przechowania lub naprawy 
 • polegające na utracie gotówki, biżuterii, dzieł sztuki, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i innych 
 • polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska 
 • wynikłe z kar pieniężnych, grzywien sądowych i administracyjnych, a także kar lub grzywien związanych z należnościami wobec budżetu państwa
 • Jesteśmy do twojej dyspozycji

  Jesteśmy

  do twojej dyspozycji

  Biuro Mińsk Mazowiecki

  05-300 Mińsk Mazowiecki

  Pl. Kilińskiego 7

  I piętro nad Pizzerią Biesiadowo

  tel. 25 758 28 32

  Godziny otwarcia:

  pon.- p.t: 9.00 - 18.00 sob.: 9.00 - 12.00

  Zapraszamy na wirtualny spacer po biurze

   

  Biuro Siennica

  05-332 Siennica

  ul. Mińska 17

  vis a vis Delikatesów Kulfon

  tel. 25 756 35 38

  Godziny otwarcia:

  pon.- pt.: 8.00 -16.00

   

  OC Zawodowa Przewoźnika Drogowego
  (do licencji)

  tel. 518 260 847

  Ubezpieczenia Marcin Kołodziejczyk