Przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia będzie ustawowa odpowiedzialność za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w związku z posiadaniem mienia i prowadzeniem działalności gospodarczej.

Szkody z reguły są następstwem:      

 • czynu niedozwolonego – tzw. odpowiedzialność cywilna deliktowa       
 • niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania  - tzw. odpowiedzialność  kontraktowa.

 

Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie rozstroju zdrowia, utratę, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy, a w przypadku  rozszerzenia odpowiedzialności  o szkody polegające na czystej stracie finansowej również czystą stratę finansową.

Na podstawie klauzul dodatkowych możliwe jest włączenie do ochrony ubezpieczeniowej szeregu ryzyk dodatkowych rozszerzających podstawowy zakres ubezpieczenia.

 

Zakres ubezpieczenia podstawowego może zostać rozszerzony między innymi o szkody:

 • będące następstwem wypadków ubezpieczeniowych, które zaszły poza terytorium RP; 
 • wyrządzone pracownikom ubezpieczonego, powstałe w związku z wypadkiem przy pracy; 
 • powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu, a także wszelkie koszty związane z usunięciem, oczyszczeniem i utylizacją jakichkolwiek zanieczyszczeń; 
 • powstałe w nieruchomościach/rzeczach ruchomych, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy;
 • powstałe w mieniu powierzonym, które stanowiło przedmiot obróbki, naprawy, czyszczenia lub innych usług o podobnym charakterze wykonywanych przez ubezpieczonego; 
 • powstałe w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczonego; 
 • powstałe w pojazdach mechanicznych przechowywanych, kontrolowanych lub chronionych przez ubezpieczonego; 
 • wyrządzone przez jednego ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu lub ubezpieczającemu przez ubezpieczonego objętych jedną umową ubezpieczenia; 
 • wyrządzone przez podwykonawców bez prawa do regresu; 
 • wyrządzone w rzeczach będących przedmiotem czynności spedycyjnych; 
 • wyrządzone uczestnikom w wyniku przeprowadzania imprezy; 
 • wyrządzone przez producenta w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu (OC za produkt); 
 • wyrządzone w rzeczach wniesionych przez gości hotelowych w związku z odpowiedzialnością utrzymujących hotele i podobne zakłady; 
 • spowodowane działaniem materiałów wybuchowych lub fajerwerków; 
 • wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń.
 • Jesteśmy do twojej dyspozycji

  Jesteśmy

  do twojej dyspozycji

  Biuro Mińsk Mazowiecki

  05-300 Mińsk Mazowiecki

  Pl. Kilińskiego 7

  I piętro nad Pizzerią Biesiadowo

  tel. 25 758 28 32

  Godziny otwarcia:

  pon.- p.t: 9.00 - 18.00 sob.: 9.00 - 12.00

  Zapraszamy na wirtualny spacer po biurze

   

  Biuro Siennica

  05-332 Siennica

  ul. Mińska 17

  vis a vis Delikatesów Kulfon

  tel. 25 756 35 38

  Godziny otwarcia:

  pon.- pt.: 8.00 -16.00

   

  OC Zawodowa Przewoźnika Drogowego
  (do licencji)

  tel. 518 260 847

  Ubezpieczenia Marcin Kołodziejczyk