punkt kasowy w Siennicy

U NAS OPŁACISZ SWOJE RACHUNKI


Biuro Siennica
05-332 Siennica
ul. Mińska 17
vis a vis Delikatesów Kulfon

tel. 25 756 35 38

Godziny otwarcia:
pon.- pt.: 8.00 -16.00

Usługa realizowana jest przez Monetia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Altowa 18, 02-386 Warszawa, NIP: 729-23-25-763, REGON: 472019979, KRS: 0000011441 o wpłaconym w całości kapitale zakładowym w wysokości 650.000zł;

Adres do korespondencji: Monetia Sp. z o.o., Żeromskiego 32, 81-369 Gdynia, tel./faks (58) 665-70-45, infolinia: 801 33 22 60, www.monetia.pl.

Płatności przyjmowane są tylko w polskich złotych.

Do wykonania Usługi niezbędne jest przekazanie przez Nadawcę Kasjerowi  prawidłowo wypełnionego Dowodu Wpłaty (w dwóch egzemplarzach). Za prawidłowość wypełnienia Dowodu Wpłaty odpowiedzialny jest Nadawca.

Płatność może zostać przyjęta do realizacji przez Kasjera po podaniu przez Klienta następujących danych: danych Odbiorcy (Unikatowy Identyfikator, nazwa), danych Nadawcy, tytułu Płatności, kwoty.

Dla Płatności w kwocie powyżej równowartości 1000 euro (przy zastosowaniu średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia dokonania Płatności) Nadawca (lub osoba reprezentująca Nadawcę) zobowiązany jest do okazania Dokumentu tożsamości (zgodnie z wymogami Ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu z dnia 16 listopada 2000 r., Dz.U. Nr 116, poz. 1216 z późniejszymi zmianami).

Data stempla kasjerskiego jest datą otrzymania Płatności do realizacji przez Monetię.

Maksymalny czas realizacji Płatności to dwa dni robocze licząc od daty otrzymania, z zastrzeżeniem punktu następnego, chyba że przepis prawa wymaga krótszego terminu.

Czas realizacji Płatności zleconych w dni inne niż Dni Robocze rozpoczyna się od najbliższego Dnia Roboczego po przyjęciu płatności.

Opłata naliczana jest za realizację każdej Płatności.

Reklamację można zgłosić telefonicznie poprzez infolinię, pisemnie na adres korespondencyjny Monetii, e-mail (reklamacje@monetia.pl).

Reklamację realizacji Płatności można złożyć w terminie pięciu lat od daty otrzymania Płatności do realizacji przez Monetię.

Do zgłoszenia reklamacji Płatności konieczne jest okazanie oryginalnego potwierdzenia kopii Dowodu Wpłaty.

O wyniku postępowania reklamacyjnego, osoba ją składająca zostanie powiadomiona sposobem, w który reklamację złożyła, w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji do Monetii. Z ważnych przyczyn termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim może zostać przedłużony, o czym składający reklamację zostanie poinformowany ze wskazaniem nowego terminu rozpatrzenia reklamacji.

Za termin złożenia reklamacji uznaje się datę, w której prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny został dostarczony do Monetii.

 • Jesteśmy do twojej dyspozycji

  Jesteśmy

  do twojej dyspozycji

  Biuro Mińsk Mazowiecki

  05-300 Mińsk Mazowiecki

  Pl. Kilińskiego 7

  I piętro nad Pizzerią Biesiadowo

  tel. 25 758 28 32

  Godziny otwarcia:

  pon.- p.t: 9.00 - 18.00 sob.: 9.00 - 12.00

  Zapraszamy na wirtualny spacer po biurze

   

  Biuro Siennica

  05-332 Siennica

  ul. Mińska 17

  vis a vis Delikatesów Kulfon

  tel. 25 756 35 38

  Godziny otwarcia:

  pon.- pt.: 8.00 -16.00

   

  OC Zawodowa Przewoźnika Drogowego
  (do licencji)

  tel. 518 260 847

  Ubezpieczenia Marcin Kołodziejczyk